click !!! Registrácia na notifikáciu o blížiacom sa konci platnosti EK/TK !!!click

Vítame Vás na stránkach spoločnosti UNISTAV, prevádzkovateľa TK a EK
v Humennom.

Spoločnosť Unistav spol. s r.o. Vám ponúka kvalitné služby v oblasti technickej a emisnej kontroly vozidiel, s dôrazom na kvalitu a spokojnosť zákazníka. Náš profesionálny personál je vám vždy plne k dispozícii. Našou prednosťou je neustále skvalitňovanie a vylepšovanie nami ponúkaných služieb.

Technická a emisná kontrola sa vykonáva v rozsahu kontrolných úkonov stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie zákona č. 106/2018  Z. z. a podľa metodík vydaných Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Povinnosti prevádzkovateľa vozidla

 • • udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave podľa pokynov na obsluhu a údržbu ustanovených výrobcom (riadnym technickým stavom vozidla je stav, v ktorom vozidlo spĺňa ustanovené technické požiadavky na prevádzkovanie vozidla v cestnej premávke)
 • • prevádzkou vozidla nesmie byť ohrozená bezpečnosť, životné prostredie alebo verejné zdravie a nesmie dôjsť k poškodzovaniu ciest
 • • vozidlo v cestnej premávke musí byť vybavené povinnou výbavou, ktorú ustanoví vykonávací právny predpis
 • • zabezpečiť, aby vozidlo spĺňalo základné podmienky prevádzky vozidla v cestnej premávke.
 • • vozidlo podrobiť technickej kontrole pravidelnej v lehotách, spôsobom a v rozsahu ustanovenými vykonávacím právnym predpisom
 • • motorové vozidlo podrobiť emisnej kontrole pravidelnej v lehotách, spôsobom a v rozsahu ustanovenými vykonávacím právnym predpisom
 • • vozidlo podrobiť technickej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha a nemá platnú technickú kontrolu, v lehote do siedmich dní po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel (prevádzkovateľ vozidla do času absolvovania technickej kontroly môže použiť vozidlo len na jazdu do stanice technickej kontroly),
 • • motorové vozidlo podrobiť emisnej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha a nemá platnú emisnú kontrolu, v lehote do siedmich dní po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel (prevádzkovateľ vozidla do času absolvovania emisnej kontroly môže použiť vozidlo len na jazdu do pracoviska emisnej kontroly),
 • • jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré bolo schválené, podrobiť technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha, v lehote do pätnástich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel, ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú,
 • • vozidlo, ktoré bolo opätovne schválené, podrobiť technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha, v lehote do pätnástich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel; ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú,
 • • vozidlo, ktorému bolo vydané osvedčenie o evidencii časť II, podrobiť technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha, v lehote do pätnástich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel; ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú,
 • • vozidlo podrobiť technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť A – technická kontrola, poškodeniu alebo zničeniu kontrolnej nálepky technickej kontroly, poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť B – emisná kontrola


UNISTAV spol. s.r.o.
Mierová 64 (showroom RENAULT a DACIA)
066 01 Humenné
Tel.: +421577795354